Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb objednaných on-line prostřednictvím služby Metalearning.cz dle platných Obchodních podmínek. Reklamace se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

I. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

  1. služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
  2. služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a s dohodnutým přístupem.

II. Jaká je záruční doba poskytované služby?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

III. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

IV. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

  1. jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
  2. jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb, nekorektních technických postupů neno právních předpisů

V. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit písemně e-mailem na adrese hovad.j@gmail.com a to tak, že vadu oznámíte, identifikujete sebe jako plátce (např. svým přihlašovacím jménem ke službě) a detailně popíšete, jak se vada projevuje.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vás budeme informovat a vystavíme vám potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 01. 05. 2020.